Privacyreglement BeProtected

In dit Privacyreglement gebruikt BeProtected een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van BeProtected registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

BeProtected mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft BeProtected de plicht om haar klanten, partners en medewerkers:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door BeProtected worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

BeProtected vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft BeProtected in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens BeProtected expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die BeProtected gebruikt en het doel van het gebruik
BeProtected verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van BeProtected, je de website bezoekt, je je inschrijft voor de nieuwsbrief, een partner bent van BeProtected of als je via het contactformulier contact met ons opneemt.
BeProtected verzamelt mogelijk naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, factuurgegevens, IBAN en IP-adres van haar klanten.
BeProtected verzamelt mogelijk naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersonen van haar partners.
BeProtected verzamelt mogelijk naam, adres, telefoonnummer en IP-adres van haar websitebezoekers die het contactformulier invullen.
BeProtected verzamelt mogelijk naam, e-mailadres en IP-adres van haar websitebezoekers die zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Deze gegevens stellen BeProtected in staat om:

 • de overeenkomst die wordt gesloten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).


Cookies

BeProtected plaatst cookies in de browser van haar websitebezoekers. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
 • het productaanbod te verbeteren.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google anonimiseert op ons verzoek de IP-adressen.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee we bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.
Er zijn verschillende soorten cookies. BeProtected heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt BeProtected door (bij jouw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kun je intrekken door de instellingen te wijzigen in de door jou gebruikte browser.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

BeProtected verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die BeProtected met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven, zoals toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid).


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

BeProtected verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor BeProtected worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door BeProtected beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor BeProtected om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor BeProtected ten aanzien van alle aan BeProtected verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door BeProtected overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.


Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. BeProtected bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal BeProtected zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.


Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@beprotected.eu. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van BeProtected.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met BeProtected en probeert BeProtected er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door BeProtected? Ook daarvoor kun je contact met BeProtected opnemen.

Uiteraard zal BeProtected ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van BeProtected.

Privacyreglement BeProtected versie juni 2020